Skip to Content
0
Former Member
Oct 29, 2009 at 05:26 AM

问一个CR中对记录编号的简单问题

25 Views

现在有一张表,包含年份,城市,门店,销售额四个字段,我把年份,城市和销售额拖到报表中,然后对年份和城市进行分组,销售额按城市汇总。现在的需求是对每一年里的城市记录进行编号,结果要求如下:

编号 城市 销售

2001

1 aa 111

2 bb 222

3 cc 333

2002

1 aa 111

2 cc 333

3 dd 444

2003

1 aa 111

2 bb 222

3 dd 333

请教这个编号的公式怎么写?搞了半天了迷糊不出来。

谢谢!