Skip to Content
0
Oct 21 at 06:29 AM

固定资产折旧暂停后又重新折旧

46 Views Last edit Oct 22 at 08:13 AM 2 rev

各位专家好:

固定资产 2020年暂停折旧,2021年恢复折旧,总账未生成2020年的折旧凭证。

1.png

2.png

3.png

4.png科目余额表与固资产资产历史数据表折旧累计金额不一致

5.png

6.png

2021年通过手动过账折旧过账报错

7.png

8.png

Attachments

1.png (57.8 kB)
2.png (56.8 kB)
3.png (59.8 kB)
4.png (60.6 kB)
5.png (123.0 kB)
6.png (144.9 kB)
7.png (25.4 kB)
8.png (50.7 kB)