Skip to Content
0
Aug 18, 2020 at 03:21 AM

销售开票后,在日志里有关于 事件的收入确认 的错误信息.

141 Views

目前 发票后续的会计凭证也没有问题,在开发票保存时也没有错误提示,只是在应用程序日志里看到许多错误日志,关于事件的收入确认的错误信息,看起来不爽。 请问如何关闭事件的收入确认,或者如何配置不出现这个错误信息。我们是根据库存销售,没有其他的销售形式。

Attachments

31606-image.png (104.3 kB)
31607-image.png (103.2 kB)
31608-image.png (88.8 kB)
31609-image.png (101.3 kB)
31610-image.png (104.2 kB)
31611-image.png (48.6 kB)
31612-image.png (51.8 kB)
31613-image.png (109.2 kB)